tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Another name for a gravestone.
He wants his Corpse nametag to say "Here lies Jack, the craziest Mofo around."
viết bởi Holly Huntsburg 16 Tháng tư, 2011