tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Derrogatory term one who hordes crack.
Jimmy is a crack mongler
viết bởi Stan Morrow 07 Tháng tư, 2003