tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When you're addicted to eating macaroni.
Ryan: Hey man, whatcha eatin' ?

Matt: Crack a roni.

Ryan: Sweet.
viết bởi longhairordie 21 Tháng hai, 2012