tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A crazy asain
2. A white/Asain
Damm, you know jackie chan is a crasain!
viết bởi Mellie the crasain2 27 Tháng sáu, 2009

Words related to Crasain

adj asian emu ethinic white