tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A crazy hedgehog running amok at a Bar or Bat Mitzvah.
Jew 1: Oy vey, something was nibbling on the Torah!
Jew 2: Yeah, I spotted a craymitzvahog earlier, adorable but quite a nuisance.
viết bởi Katehog 28 Tháng hai, 2012