tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Creshosk is a proper name
Creshosk was here
viết bởi Anonymous 05 Tháng năm, 2003
 
2.
A wonderful friend and great pretend-dad-like-person! He, like totally, rawks, dude!
We love ya, Creshosk!
viết bởi Paigey and Desy 10 Tháng sáu, 2004