tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Descriptive of the act of having a poo
"Gimme that autosport, i'm just off to the chodbin to crimp down"
viết bởi Mr. Flibble & Gopher_By_Fender 01 Tháng năm, 2006