tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
The Fucking CIA
u stupid CIA diplodink
viết bởi Larry 23 Tháng tư, 2004