tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
The crotch handshake is a variation of the universally recognised handshake; in which the recipient of the crotch handshake shakes their aquaintance's hand with their crotch, rather than their hand.
A: Nice to meet you
-crotch handshake-
B: ...
viết bởi EWS5 24 Tháng một, 2011