tìm từ bất kỳ, như là twoosh:
 
1.
Another word for underwear
"I sure hope you're wearing your sexiest crotch holder today..."
viết bởi WuceBrayne 07 Tháng tư, 2013