tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Where a guy's dick is extremely hard but short.
Hey Brenda, how was Jake last night?

Pretty good, except he had a "Crunchy Muffin" HAHAHAHA

HAHAHA
viết bởi rollercoasterkid 14 Tháng tư, 2010