tìm từ bất kỳ, như là blowjob:
 
1.
The urge for salty, crunchy snacks like chips or pretzels.
I am not hungry, I just have the crunchy munchies. Pass me the chips!
viết bởi Trev's Mom 10 Tháng bảy, 2011