tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
when vocals have kind of a heavier sound to them, sort of a rasp.
"gerard way has some crunchy vocals!"
viết bởi motherfuckinggenius 13 Tháng tư, 2010