tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
When you fart while taking a shit, thus enhancing the propulsion of the shit.
Tom: "Where's Harry"
Paul: "Doing a Cuban missile"
viết bởi lampreyjaws 11 Tháng ba, 2014