tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
To cuddle with a loved one.
Let's get on the couch and do a cuddiepot.
viết bởi Da' Vinman 06 Tháng tư, 2013