tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A unique nick name for a penis
"I made that bitch suck my cum tube while I gave her the shocker"
viết bởi B.Hill 08 Tháng chín, 2007