tìm từ bất kỳ, như là swag:

D" Dude2: "... Go Die" chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?