tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
D:<
An angry face, like ><.

use D:<!!!! if you're super angry.
online girlfriend: I'm actually a man..
loser guy: But we have cybersex! D:<!!!
viết bởi yaoi-chan 25 Tháng mười một, 2004