tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
down for a booty call
On Twitter: My crush is on his way over #dfabc ;]

Steve: Bro, did you hear Becky's DFABC?

Brad: No way! I'm heading over her place right now!
viết bởi bejane 27 Tháng mười hai, 2012