Top Definition
adj. when someone does something really stupid

pronoun. what happens to your eyes when youre really fuckered up
pro. "How did you drop your beer dude? youre fuckin dfaced... haha!"

adj. "Wow only a dface could light his cigarette backwards."

"You've got your dface on"
viết bởi Mr. Preston DFACE 14 Tháng tư, 2009
A dick face, usually referred to a person.

An Insult

"Hey Bob you suck!"
"Shut up D Face"

You look like a D Face
viết bởi David Broadhurst 08 Tháng một, 2009
a combination of ":" and the capital letter "d" that make up a smiling face.
That kid smiles too much, its like a constant d-face
viết bởi uselesshero 15 Tháng mười một, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×