tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
Pronounced 'dood' or 'dyood'.

'D'ad 'I' 'W'ant to 'D'o or 'D'ad 'I' 'W'ould 'D'o.

The male version of Milf.
Jenny your dad is hot. He is definitely a DIWD!
viết bởi Calaman012 29 Tháng tám, 2010