tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
yet another nasty expression for semen.
wow, i could fill a bowl with my do-it-yourself yoghurt.

aw, man - DIY yoghurt on the sheets!
viết bởi neogeek 19 Tháng tám, 2010