tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
a joyful and childish was to show happiness!
viết bởi laura 07 Tháng mười, 2003