tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
Down To Garlic Toast
so DTGT! Lets hit up pizza pizza
viết bởi 55penguin 14 Tháng mười một, 2010