tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
DTO
Dump them out. To flash someone.
At Mardi Gras we yelled DTO, and the girls just dumped them out.
viết bởi Jeremiah L. 11 Tháng hai, 2007
 
2.
DTO
Dump them out. To flash someone.
At Mardi Gras we yelled DTO, and the girls just dumped them out.
viết bởi Jeremiah L. 14 Tháng hai, 2007
 
3.
DTO
Down to orgy
Hey you guys dto ?
viết bởi Mr Puccio 01 Tháng năm, 2009
 
4.
dto
An older form for the more modern version 'dajto'. An ap.
dto e en ap.
viết bởi ap 16 Tháng một, 2003