tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Down to Party and Fuck.

Classier version of DTF
"Hey are you DTPAF?????!?!?!?"

"HELL YEAH!!! let's go!"
viết bởi sssslllluuut 25 Tháng tư, 2010