tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Down To Play Black Ops
To be down to play Activision's Call If Duty:Black Ops
Friend: Yo brah, dtpbo?

You: yee buddy im down.

Friend: Word bro.
viết bởi InspectahRZArectinKillah 18 Tháng một, 2011