tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Down to Piss in the Sink
Girl: I really like you what do you want to do now
Guy: DTPITS
Girl:...
viết bởi tmk 30 Tháng tám, 2012