tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Down to smoke a black and mild!!
DTSABAM?? Yeeeeah, girl!
viết bởi BAMFDTSABAM 25 Tháng mười một, 2010