tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
short whay to say fuck u in bulgarian using english leters but speling them in bulgarian makin it say "da te i ba"
candy blue cadilac DTiB
i'm hood rich nigga DTiB
-by MvP
viết bởi M_v_P 26 Tháng năm, 2006