tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A way to discribe a person, thing or event of wich is amazing or DA BOOMTING
Person 1: wow that party was da boomting

Guy 1: OH my that girls Da Boomting!
viết bởi Kat Kat99 19 Tháng sáu, 2011