tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
another term for hard anal sex that involves donkey punches
Yeah i daboogaly kayla so hard last night
viết bởi bthj 09 Tháng một, 2010