tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
sexy as a taqquito.
mmmhmmm! look at that Dalavansie!
viết bởi lovergirl333333 17 Tháng năm, 2010