tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A dance usually done by cute animals i.e cats. It was performed by Mc Creu.
"Ney did you see that video of that cute cat?"
"You mean the one doing the Caramelldansen?"
"No the one doing Dança do Créu!"
viết bởi ThatHetaliaNerd 24 Tháng chín, 2011