tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Big ol black bitch.
damn look at that dashonya over there!
viết bởi ayyyyyoforyayo! 18 Tháng một, 2011