tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Wealth
Moiz are these people mumun?
NO, They are the dathoo family!
viết bởi rarararararar 05 Tháng sáu, 2011