tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
a person likes to most random stuff on the internet and smiles to much
David Barr Engle :)
viết bởi Dr. Ballistophobia 15 Tháng mười, 2011