tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

David L Lawrence Convention Center, chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?