tìm từ bất kỳ, như là cum:
 
1.
A stupid, oafish idiot. Often used to make fun of someone playing a childish card game.
Hey dumbass, you're playing Yu-Gi-Oh? You're a queer deezledorf!
viết bởi Bob Johnson 05 Tháng mười một, 2003