tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Word used at times of fun and jolity.
Wahay, love it up delagerlout style.
viết bởi Jonny Weldon 12 Tháng một, 2004