tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A demiversary is a "six month anniversary".
The term "six month anniversary" annoyed me enough to create the word "demiversary".
Joe and Jane Doe are having their demiversary.
viết bởi comradeda 26 Tháng tám, 2011