tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The act of residing in a Denny's for 24 hours straight.
Guy 1: Bro, Wanna have a Denathon this weekend?
Guy 2: Word!
viết bởi PoonMuncher 24 Tháng năm, 2011