tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When things have gone really wrong. Or when something dosn't work.
Jim-"My computer wont turn on."
Bill-"It must be derfunkenscrewden."
viết bởi Dany Richardson 25 Tháng tám, 2005