tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A term for drugs used by crackhouse (famously the Kozak Crack House) hores.
"Man, that shits worse than diashizol!"
viết bởi G-Dawg 13 Tháng tư, 2004