tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Its when someone is talking to you and you just blurt out DING DANG DOOGLE.
"Hey nice weather outside" "DING DANG DOOGLE" what the fuk?
viết bởi HorseBumbo 08 Tháng mười, 2013