tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
adj.

1. Very impressive
2. To be in agreement
1. Dude! That was so dipest!
2. You know what I mean?.... Dipest.
viết bởi Chuck Marshall 27 Tháng tư, 2011