tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Being extremely horny
Ex. That girl has the dirty twirls, she's hitting on everyone.
viết bởi Twirly Girl 17 Tháng tư, 2012