tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Someone who you all fuck dearly... I mean love dearly :3
I want to get in Disaster Femme's pants! <3333333333333333333
viết bởi IWONTTELL!!!! <33333333333 10 Tháng mười một, 2004