tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
You gotta be discrete about that
Kenny: What you doing today?
Heeseung: Discrete Dat!
Kenny: Shut Up
Heeseung:ok..

5 minutes later
Heeseung: DISCRETE DAT!!!!!
viết bởi Chineseass 21 Tháng mười hai, 2012