tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
noun: A fixation with the dick.
Guy 1: "She wants the d!"

Guy 2: "Yeah, she's definitely got that dixation!"
viết bởi Senior_Viqueen_Smasher 28 Tháng mười một, 2012